top of page

 Algemene voorwaarden KunstKijkRoute Amersfoort

1. Organisatie en doelstelling

De KunstKijkRoute Amersfoort, hierna te noemen KKR, is onderdeel van de Stichting Kunst in Amersfoort. De KKR geeft gedurende een aantal periodes per jaar podium aan Amersfoortse kunstenaars om zijn of haar werk tentoon te stellen en te promoten.

Verantwoordelijk voor de organisatie is de Werkgroep KKR. De werkgroep legt verantwoording af aan de Stichting Kunst in Amersfoort, die eindverantwoordelijk is voor de activiteiten van de KKR.

De doelstelling is tweeledig:

 • Het bieden van een platform aan Amersfoortse Kunstenaars in eigen atelier of gastlocaties, en/of  in een overzichtstentoostelling (KunstKijkDagen) op een centrale locatie.

 • Belangstellenden op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst en de makers ervan in eigen atelier, huis of tuin of gastlocatie.    

2. Deelnemen

Kunstenaars die deelnemen aan de KunstKijkRoute en de KunstKijkDagen, georganiseerd door de KKR, voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 • Minimum leeftijd 18 jaar

 • Woonachtig of werkend als kunstenaar in de gemeente Amersfoort

 • Presentatie van het werk in andere exposities of online.

 • Bij nieuwe deelnemers: toelating na ballotage door de werkgroep KKR. 

3. Werkwijze

 • Eerdere deelnemers dienen zich jaarlijks in te schrijven via het daarvoor geldende formulier.

 • De inschrijving is alleen mogelijk binnen de termijn die op de website vermeld staat en/of in de daarvoor bestemde nieuwsbrieven aangegeven is.

 • Inschrijving kan alleen via een daartoe aangemaakte link op www.kunstkijkroute.nl of een van de KKR via e-mail ontvangen link.

 • Inschrijving geldt alleen voor de kunstenaar zelf met werk dat van eigen hand is.  Het is niet toegestaan het werk van andere kunstenaars te exposeren die niet zijn ingeschreven bij de KKR en niet geballoteerd zijn.

 • Kunstenaars die zich hebben aangemeld voor deelname, kunnen dit na de uiterste datum van inschrijving hun deelname voor dat jaar niet meer annuleren.  

 • Nieuwe deelnemers melden zich binnen de daarvoor gestelde termijn aan voor ballotage middels het daarvoor bestemde formulier "Aanmelding aspirant deelnemers".

 • Het werk van nieuwe deelnemers door de werkgroep KKR geballoteerd. Zij ontvangen binnen 2 weken na de ballotage bericht over de uitkomst daarvan. Over de beslissing van de werkgroep kan niet gediscussieerd worden. 

 • Het inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Het dient op tijd en volledig betaald te zijn op vermelde datum en geldt voor het gehele jaar.

 • Afrekening van en afspraken over eventueel verkocht werk vinden rechtstreeks tussen koper en kunstenaar plaats.

 • De KKR  neemt geen commissie op verkochte kunstwerken. Voor elk verkocht werk ontvangt de kunstenaar derhalve 100% van de overeengekomen verkoopprijs.

 • Niet verkocht werk blijft te allen tijde eigendom van de kunstenaar.

4. Verantwoordelijkheden deelnemers

 • Het inrichten van een representatieve expositie van eigen kunstwerken tijdens de KunstKijkRoutes.  

 • Openstelling van expositie op de vastgestelde tijden van de KunstKijkRoute , tenzij vooraf met werkgroep anders is overeengekomen.

 • Inrichting en uitruiming van de eigen of toegewezen locatie waar hij/zij exposeert, geheel in overleg met de contactpersoon en/of de locatiehouder van de expositielocatie indien van toepassing.

 • In geval van locaties op de KunstKijkRoute in de stad verplicht de kunstenaar zich gedurende de openingstijden van de expositie zelf aanwezig te zijn bij zijn/haar werken.

 • Bij overzichtstentoonstellingen op een centrale locatie dienen deelnemers hun werk op de afgesproken tijd te brengen en te halen. Bij deze gelegenheden is de werkgroep KKR verantwoordelijk voor de inrichting.

 • Het aanleveren van tekst en foto’s binnen gestelde termijn voor boekjes, advertenties, posters en website van de KKR    

 • Promoten van eigen deelname én van de activiteiten van de KKR als geheel d.m.v het verspreiden van boekjes, posters, digitale flyers en wat eventueel verder als promotiemateriaal wordt verstrekt door de KKR.

 • Een WA verzekering voor schade ontstaan tijdens het inrichten en de expositie zelf op gastlocaties. De KKR is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

 • Als verzekering van het eigen werk gewenst is, dient de kunstenaar daar zelf voor te zorgen.

5.  Deelnemers hebben recht op:

 • Deelname aan de KunstKijkRoutes

 • Deelname overzichtstentoonstelling "KunstKijkDagen"

 • Vermelding van deelname, contactgegevens, een beschrijving en foto in het boekje en op de website www.kunstkijkroute.nl mits tijdig aangeleverd.

 • Link naar eigen website, Facebook en Instagram via www.kunstkijkroute.nl     

 • Promotie van de activiteiten van de KKR   

 • Zorgvuldigheid omtrent persoonlijke gegevens en foto’s die door deelnemers zijn aangeleverd.

6. Voorbehoud

De werkgroep KKR heeft te allen tijde het recht zonder verdere opgave van redenen aanmeldingen van kunstenaars te weigeren, deelname te ontzeggen of af te wijken van het gestelde. Dit kan zowel vooraf als tijdens het evenement.

Mochten wegens onvoorziene omstandigheden de activiteiten geen doorgang kunnen vinden, dan vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Mocht dit betekenen dat er geld overblijft, dan wordt dit het jaar daarop ingezet.

Amersfoort, 10 december 2021

bottom of page